http://nachodki.ru/

Aktualitātes

Feimaņu pagasta pārvalde atgādina, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 30 “Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”, apbedīšana kapsētā obligāti jāsaskaņo ar Feimaņu pagasta pārvaldi (adrese “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), tel. 64644888, 64644892, darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:30.

Saskaņošana jāveic pirms kapa vietas rakšanas, iesniedzot pagasta pārvaldei iesniegumu un miršanas apliecības kopiju vai Dzimtsarakstu nodaļas izdotu izziņu.

 2017.gada februārī “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināja atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Atklātajā projektu konkursā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldība ar projektu “Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai.” 

Jūlija sākumā Rēzeknes novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un tā īstenošanas gadījumā būs iespējams piesaistīt publisko finansējumu EUR 3330,00 (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro 00 centi) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties un uzstādīt stacionāro videoprojektoru un četrus profesionālos koru un teātru kondensator mikrofonus Feimaņu kultūras nama skatuvei. Līgums tiks noslēgts ar SIA “MuzPro” par aparatūras iegādi un uzstādīšanu. Jaunās aparatūras iegāde uzlabos pasākumu kvalitāti un būs noteicošs elements Feimaņu kultūras nama scenogrāfijā.

Projekta “Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”  īstenošana jāveic līdz 2017.gada 30.septembrim.

Mūsdienīgais audio video tehniskais aprīkojums būs pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem, jo tā pielietojums jebkurā dzīves jomā paplašina cilvēku redzesloku un dod impulsu radošajam potenciālam.

Vita Ameļko,

Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Logo ar sauli rakstiem

 

 

RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA

Speciāls piedāvājums

BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE

Redzi pārbaudam ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B auto lensmetru.

Acu spiedienu mēra ar bez kontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru.

 

IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES:

 • Piedāvājam arī BEZMAKSAS RĀMĪŠU kolekciju! Jūs maksāsiet tikai par briļļu lēcām un izgatavošanu.  
 • Brilles pēc pasūtījuma.
 • Saules brilles.
  • Acu spiediena mērīšana tikai 5€ !!!(glaukomos un kataraktas profilaktikai rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā).

   

PĀRBAUDE NOTIKS: 19. SEPTEMBRĪ , 2017, 12.00

 • FEIMAŅI
 • KULTŪRAS NAMĀ
 • Reģistrēties darba dienās no 09.00-16.00, 28790980

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi. Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums.

Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.

Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi.

Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā.

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības. Kompensācija ir uzskatāma par valsts atbalstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks piemērotas sekojošas atkāpes:

 1. Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu izpļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai apsaimniekotu platības;
 2. Netiks piemērota minimālās ražības ieguves prasība saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem;
 3. Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei;
 4. Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas iegādei, bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;
 5. Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situācija un pagarināts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes.

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu izmaksas lielākā apjomā nekā sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85% mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un bioloģiskie maksājumi).

_________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites