Шаблоны Joomla здесь

Aktualitātes

2017.gada 16.novembrī Feimaņu pamatskolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums, kas tika realizēts ar Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu konkursa piešķirto finansējumu. Feimaņu pamatskolas projekta “Ar mīlestību Latvijai!” mērķis bija sniegt iespēju ikvienam Feimaņu pamatskolas izglītojamajam, viņu vecākiem un Feimaņu pagasta iedzīvotājiem skolotāju vadībā iesaistīties kultūras un mākslas jaunrades procesā, lai stiprinātu piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai.

   Lai pasākumu realizētu, laika peIMG 7885 2riodā no 01.10.-16.11.2017. notika šādas aktivitātes:

- Feimaņu pamatskolas izglītojamie, viņu vecāki un Feimaņu pagasta iedzīvotāji tika iesaistīti baltu un karmīnsarkanu ziedu tamborēšanā, lai izveidotu trīs labo domu villaines Latvijai un ar villainēm izrotātu skolas parka kokus.

- Biedrības ,,Kroma kolna bruoleste” vadītājs Aleksandrs Lubāns aicināja Feimaņu pamatskolas izglītojamos izzināt seno latgaļu dzīvesveidu, amatus un prasmes, kā arī piedalīties tematiskās viduslaiku aktivitātēs (13.11.2017.).

- Pasākuma dalībnieki ar notamborētajām villainēm izrotāja trīs skolas parka kokus.

- Feimaņu pamatskolas izglītojamie, viņu vecāki un Feimaņu pagasta iedzīvotāji kopā ar folkloras draugu kopu “Vīteri” iesaistījās aktivitātēs skolas organizētajā Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgajā pasākumā “Ar mīlestību Latvijai!”.

- Baltā galdauta klāšana (cienasts visiem pasākuma dalībniekiem).

   Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem par mīļu kopā būšanu, Rēzeknes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, biedrības ,,Kroma kolna bruoleste” vadītājam Aleksandram Lubānam par atraktīvo stāstījumu, folkloras draugu kopai “Vīteri” (vadītāja Sandra Stare) par iespēju izdejot latviešu tautas dančus. Īpašs paldies izglītojamo māmiņām, kuras tamborēja motīvus labo domu villainēm ar savu mīlestību, sirds siltumu un prieku.

 

Projekta “Ar mīlestību Latvijai!” koordinatores Iveta Alika un Aina Drikšņa      

  1. novembra vakarā aktīvākie Feimaņu pagasta iedzīvotāji pulcējās kultūras namā uz Feimaņu pagasta “Nakts novusa turnīru 2017”. Turnīrā piedalījās 15 dalībnieki. Spēlētāji tika sadalīti divās apakšgrupās - jauniešu un pieaugušo. Jauniešu grupā sacentās 10 dalībnieki vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Jauniešu grupā pirmo vietu ieguva Raivis Spaļs, otro – Vladislavs Karaņevskis, bet trešo izcīnīja Daniels Pujāts.

image1image2

Pieaugušo grupā dalībnieku bija mazliet mazāk nekā jauniešu, tikai 5 dalībnieki, bet tas nemazināja cīņassparu un pašatdevi. Turnīra absolūtais uzvarētājs Sergejs Gorins, kas nezaudēja nevienu spēli un izcīnīja pirmo vietu, bet cīņa par otro un trešo vietu notika līdz pat pēdējai spēlei, kur uzvarēja Olita Kuksa un izcīnīja otro vietu, trešajā vietā atstājot Gunāru Livdānu.

Paldies Feimaņu pagasta iedzīvotājiem un visiem pasākuma apmeklētājiem par dalību pasākumā un Feimaņu pagasta pārvaldei par atbalstu!

Aivars Mežatučs,
   Jaunatnes lietu speciālists 

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes Pateicības raksta saņēmēji svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai Feimaņu KN 2017.gada 18.novembrī plkst.14:00

 

N.p.k.

Nominanta vārds, uzvārds

Pieteicējs

1.

Svetlana Alika

Feimaņu pagasta sociālais darbinieks M.Taranda

2.

Arkādijs Tjarvja

Feimaņu pagasta iedzīvotāja

B. Klindžāne

3.

Ruslans Belovs

Mednieku kolektīva “Feimaņieši” vadītājs B.Otikovs

4.

Elvīra Bogdanova

Konsultatīvās padomes loceklis O.Otikovs

5.

Arnolds Taranda

Amatierteātra “Savējie” vadītāja I.Reinika

6.

Anita Rumaka

Feimaņu pamatskolas pavāre E.Vaičuka

7.

Ilona Bodrova

Konsultatīvās padomes loceklis V.Ņemņasevs

8.

Marina Belova

Konsultatīvās padomes loceklis N.Čerņavka

9.

Viktors Lisovskis

Konsultatīvās padomes loceklis V.Ņemņasevs

10.

Hionija Safonova

Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja A.Verčinska

11.

Ineta Upeniece

Feimaņu pamatskolas direktore A.Drikšņa

 

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

2017.gada 17.novembrī Bērzgales KN Novada organizētajā svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai ar Atzinības rakstu tiks sumināti 45 nominanti, t.sk.:

Nominācija

Vārds, uzvārds

Pieteicējs

Darbs pašvaldībā

Viktors Smirnovs

Feimaņu pagasta pārvalde

Darbs pašvaldībā

Anita Verčinska

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Viktoru Smirnovu un Anitu Verčinsku būs iespēja apsveikt personīgi 18.11.2017. Feimaņu KN svinīgajā pasākumā plkst.14:00.

Gaidīsim pasākumā!

Ir milzu teātris šī pasaule, un visi ļaudis tajā aktieri.

Tie uznāk, parādās un atkal iet, dažs vienā lugā daudzas lomas tēlo.

 

Jau veselus desmit gadus Feimaņu KN amatierteātris „Savējie” griežas lomu karuselī, kurš neapstājas, bet arvien turpina traukties uz priekšu. 4.novembrī „Savējie” atzīmēja skaistu jubileju.

IMG 3510Pirmā luga tika iestudēta un parādīta 2007.gada 18.novembrī, un tad sekoja arvien jaunas un jaunas izrādes. Šajā desmitgadē tika iestudēti skeči un lugas, galvenokārt komēdijas par ļoti dažādām tēmām, bet galvenokārt par mīlestību un cilvēciskajām attiecībām. Tika parādītas 32 izrādes, darbojušies 31 aktieris – gan pieaugušie, gan bērni. Pavisam „Savējie” ir uzstājušies 85 reizes.

Ar izrādēm ir piedalījušies gan sava pagasta, gan novada, kā arī citu novadu pasākumos – teātru parādē „Kaudzēm smieklu” Rēzeknes novadā, „Lubānas vilinājumā” Gaigalavā, Volkenbergas pils svētkos Mākoņkalnā, „Sīko joku birumā ” Preiļu KC, teātra svētkos „Teātris un āboli” Varakļānos, vasaras saulgriežu pasākumā Dagdā, Lauku amatierteātru saietā „Spēlētprieks” Zasā Jēkabpils novadā, no kurienes „Savējie ”atgriezās mājās ar galveno balvu.

Teātrī ir iespējams viss, jo tas ir brīnumu nams. Pats galvenais brīnums ir tas, ka izrādes vispār tiek iestudētas un rādītas pagasta KN. Un te jāpateicas aktieriem, kuri savu brīvo laiku veltījuši mēģinājumiem, pasākumiem, izbraukumiem. Pasākumā tika iegriezts lomu karuselis, lai atcerētos katra aktiera ieguldījumu izrādes tapšanā.

Jubilejas pasākuma turpinājumā skatītāji noskatījās jautru Baltinavas teātra izrādi ”Ontana tragedeja” (režisore Anita Ločmele jeb Danskovīte).

Pateicamies skatītājiem, apsveicējiem un mūsu viesiem – Baltinavas dramatiskajam kolektīvam „Palādas”, Audriņu KN „Potešņikiem”, Mākoņkalna TN „Raudivei” un Varakļānu KN amatierteātrim „Ūbeles”, kā arī ikvienam, kurš palīdzēja īstenot šo jauko pasākumu.

Ko aktieriem, lai varam vēlēt-

Lai dzīves ceļos visiem veiktos,

Lai būtu darbs un jaunas lomas,

Lai netrūkst skatītāju zālē

Un jautrā lomu karuselī grieztos!

Ināra Reinika

Amatierteātra “Savējie” vadītāja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites