Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aktualitātes

 IMG 6866

Apstājies, ceļiniek,

Lai ieskatos tavās acīs.

Apstājies, mirkli,

Lai atmiņu dzīlēs tevi paslēptu.

Apstājies, dziesma,

Lai pēdējos akordus izjustu.

Apstājies, dienu skreja,

Lai saskaitīt varu mirkļus, gadus, mūžus!

                 (Margarita Krole)

       31.oktobrī Feimaņu KN notika Tematisks pasākums “Vēstures lappusēs ierakstīts pēckara, kolhozu un sovhozu laiks”.

       Pasākumam materiālus vāca Silvija Assare Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā. Silvijas atziņa: strādāt ar senākiem rakstītiem dokumentiem ir diezgan pagrūti, jo ne visur salasāms rokraksts, jūtams izglītības trūkums, tinte vai tuša izplūdusi, arī ar klekšiem, taupīts papīrs, jo vēlāki dati rakstīti otrā pusē, līmēti, līdz ar to zaudēta iepriekšējā laika hronika. Ievērojama daļa dokumentācijas krievu valodā, uzvārdi, vārdi rusificēti.   Klāt pieliktais jau iepriekš vāktais vēsturiskais novadpētnieciskais materiāls lika ielūkoties tālāka un tuvāka laika notikumos. Dažus spilgtākus padarīja p/s “Krāce” darbinieku atmiņas.

     Atmiņu kamolu palīdzēja šķetināt Jānis Otikovs un Zinaīda Persa.

Dzīve iet uz priekšu un daudzu jau nav starp mums. Atmiņas veido mūsu kopējo vēsturi un tās ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Lūgums pagasta iedzīvotājiem rakstīt stāstus par Feimaņu vēsturi, cilvēkiem, notikumiem un iesniegt Feimaņu pagasta bibliotēkā. Viss tiks apkopots atmiņu mapē. Varbūt jums bērnībā dzirdēta un atmiņā palikusi pasaka, dziesma vai nostāsti no vecmammas pūra lādes, jo 2020. gads ir Krišjāņa Barona 185.jubilejas gads! Jūs varat dot savu ieguldījumu nākamajām paaudzēm, uzrakstot arī sev zināmo folkloru, kas ir tik daudzveidīga, un nodot to Feimaņu novadpētniecībai. Ja vajadzīga palīdzība vai ir grūtības ar rakstīšanu – varat zvanīt uz bibliotēku 64644750, tad sarunāsim par tikšanās laiku mājās. Pateicoties uzņēmībai un iniciatīvai, var panākt daudz ko. Pierādījums: tapusi un 2009.gadā izdota vērtīga grāmata “Feimaņu draudzes pasakas”.

    Laiki mainījušies. Cilvēku ir palicis maz, jaunieši devušies peļņā uz citām zemēm, bet cerēsim, ka kādreiz lauki atdzims.

     Pagājušajā gadā svinējām Latvijas 100-gadi. Aizgājušie gadi ir neatraujami no mūsu kopējās vēstures.

                Paldies visiem, kuri sanāca kopā pie tējas galda un palīdzēja ritināt atmiņu kamolu un ieskatīties vēstures liecībās.

  

Erna Ulase

Feimaņu pagasts bibliotēkas vadītāja

 

IMG 6874

IMG 6883

 

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma –
“Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu  pagastā

  1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Attīrīšanas iekārtas”, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7852 004 0134
  1. Izsoles sākumcena 1143.00 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro 00 centi).
  1. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 114.30 EUR (viens simts četrpadsmit euro 30 centi) un dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi).
  1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 2.decembrim, plkst.16:30, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
  1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  1. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,2019.gada 3.decembrī, plkst. 10:00.
  1. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un, no plkst.12:30 līdz 16:30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644892.
  1. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
  1. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

               Izsoles noteikumi

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites