Интернет-магазин nachodki.ru

Aktualitātes

Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā.

 1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0421
 2. Izsoles sākumcena 70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi).
 3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi) un dalības maksa
  15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi).
 4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 4.decembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
 5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,
  2019.gada 5.decembrī, plkst. 10:00.
 7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un, no plkst.12:30 līdz 16:30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29880705.
 8. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
 9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā.

 1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0404
 2. Izsoles sākumcena 46.00 EUR (četrdesmit seši euro 00 centi).
 3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 46.00 EUR (četrdesmit seši euro 00 centi) un dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi).
 4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 4.decembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
 5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,
  2019.gada 5.decembrī, plkst. 10:00.
 7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un, no plkst.12:30 līdz 16:30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29880705.
 8. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
 9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites