Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aktualitātes

„Teātris – tie esam mēs”- tas ir Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projekts par materiālās bāzes papildināšanu teātra mākslas aktivitātēm.

Interešu izglītība skolā ir svarīga katras personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanai neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Skolā darbojas teātra pulBerni maskaasciņš „Spēlmanīši”, kuru apmeklē sākumskolas skolēni. Pulciņā viņi attīsta un pilnveido skatuves runas kultūru un aktiermākslu. Mācību gada laikā skolēni iestudē vairākas izrādes, ar kurām piedalās skolas, pagasta un novada rīkotajos pasākumos. Gatavojoties izrādēm, saskārāmies ar problēmu, ka trūkst masku, tērpu vai arī tie jau ir nolietojušies. Ļoti svarīgi un aktuāli ir materiālās bāzes papildināšana. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izrāžu un pasākumu īstenošanu, nolēmām piedalīties projektā materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un mākslas aktivitātēm.

Projekta ietvaros tika iegūts finansiālais atbalsts 200 eiro apmērā. Tika iegādāti 7 teātra masku kostīmi – lapsas, vilka, kaķa, sniegavīra, pīles, mārītes un cūciņas, kā arī dažādas maskas – cepurītes.

                Feimaņu pamatskolas realizētais projekts „Teātris – tie esam mēs” sniegs iespēju ikvienam skolēnam skolotāju vadībā iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar teātri, būs vislabākais ieguldījums audzināšanā.

Ināra Reinika

Speletprieks Zasa 18.02.2017 1037 Copy

Šī gada 18.februārī Feimaņu KN dramatiskā kopa „Savējie” viesojās Jēkabpils novada Zasas pagastā, lai piedalītos lauku amatierteātru saietā „Spēlētprieks” un gūtu jaunu pieredzi, iepazītos ar citiem amatierteātru kolektīviem. Šis pasākums tika organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta ietvaros.

            Jau no agra rīta amatierteātru kolektīvu dalībnieki apguva aktiermākslas nodarbības, kurās veica dažādus interesantus vingrinājumus teātra režisores Ievas Maltenieces vadībā. Šīs nodarbības mērķis – katram aktierim labāk izprast sevi un pārējos, darboties komandās, rast oriģinālus risinājumus negaidītās situācijās.

            Pēcpusdienā saieta dalībnieki apmeklēja Zasas amatniecības centru „Rūme”, kurā iepazinās ar sēļu amatnieku darinājumiem no māla un koka. Toties teātru režisoriem tika dota iespēja sirsnīgā atmosfērā parunāties ar Latvijas amatierteātru asociācijas priekšsēdētāju, kā arī Ausekļa Limbažu teātra režisori Intu Kalniņu par amatierteātru darbību Latvijā un pasaulē.

Un tad sākās izrāžu karuselis. Amatierteātru saiets „Spēlētprieks” pulcēja dalībniekus no dažādiem novadiem. Vakara garumā skatītāji varēja noskatīties sešas dažādas, interesantas izrādes –„Mucenieks un muceniece” (Zasas amatierteatris), „Zigmunda terapija” (Amatas „Taka”), „Vecmeitu ballīte” (Varakļānu amatierteātris „Ūbeles”), „Ciema amazones” (Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”), „Pīles lidojums” (Zasas amatierteatris) un „Katram sava politika” (Feimaņu dramatiskā kopa „Savējie”).

            Ikviens šī pasākuma dalībnieks un skatītājs iepazinās ar interesantiem iestudējumiem, guva milzīgu pozitīvo lādiņu ilgam laikam. Publikas dzīvīgā līdzdalība izrādēs apliecināja, ka amatierteātri laukos ir ļoti vajadzīgi. Šis pasākums teātru kolektīviem bija labas pieredzes un ideju apmaiņas skola, kā arī patīkama tikšanās ar jauniem draugiem.

Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs saņēma pateicības rakstus un piemiņas dāvaniņas. Latvijas amatierteātru asociācijas prezidente Inta Kalniņa bija arī kā eksperte, kura noskatījās un izteica savas domas par izrādēm un pasniedza galveno balvu par veiksmīgāko izrādi. Kāds bija mūsu kolektīva pārsteigums, ka tieši šo balvu – māla šķīvi, kas bija Zasas amatniecības centa „Rūme” meistaru darināts, Inta Kalniņa pasniedza Feimaņu KN amatierteātrim „Savējie.” Pasākuma noslēgumā visi aktieri un dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā „Lai sasaucamies, lai dziedam” no izrādes „Seši mazi bundzenieki.” Kopkoris skanēja vareni.

Paldies Zasas KN teātra režisorei Ievai Malteniecei par brīnišķīgo pasākumu, kā arī aktieriem par spēlētprieku, par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju! Lai spēlētprieks, radošas idejas ar Jums arī turpmāk!

Ināra Reinika

dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja

Masu mediji ik dienas ziņo par nelaimes gadījumiem, kuros ir cietuši bērni un pieaugušie. Ik reizi, pārvietojoties ar auto, vai sabiedrisko autotransportlīdzekli diennakts tumšajā laikā, spējam novērtēt to, ka gājējs ir pamanāms jau no attāluma. Ir prieks par to, ka cilvēki arvien vairāk izmanto atstarotājus un atstarojošās vestes, domājot par savu drošību.

Par drošību uz ceļiem, pie ūdenskrātuvēm, par ugunsdrošību – par šīm tēmām tiek runāts ikvienā izglītības iestādē. Sarunas un diskusijas ir ļoti vērtīgas, taču ir svarīgi, lai pieaugušie arī praktiski rūpētos par bērnu drošību. Sekojot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Guntara Skudras iniciatīvai un domājot par bērnu drošību diennakts tumšajā laikā un izglītības iestādēs organizēto āra aktivitāšu laikā, ir iegādātas atstarojošo vestes visiem novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un novada skolu 1. klašu skolēniem.

Tuvākajā laikā ar vestēm plānots nodrošināt arī visus sākumskolas skolēnus. Šīs vestes tiek nodotas izglītības iestāžu īpašumā. Izglītības pārvaldes speciālisti iesaka vecākiem būt atbildīgiem un nodrošināt atstarojošo vestu lietošanu katru dienu, pārvietojoties gan uz izglītības iestādi, gan dodoties mājās. Savukārt izglītības iestāžu pedagogus aicina nodrošināt, lai atstarojošās vestes tiek lietotas dodoties pastaigās un āra aktivitātēs gan izglītības iestāžu teritorijās, gan ārpus tām.

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites