Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aktualitātes

Speletprieks Zasa 18.02.2017 1037 Copy

Šī gada 18.februārī Feimaņu KN dramatiskā kopa „Savējie” viesojās Jēkabpils novada Zasas pagastā, lai piedalītos lauku amatierteātru saietā „Spēlētprieks” un gūtu jaunu pieredzi, iepazītos ar citiem amatierteātru kolektīviem. Šis pasākums tika organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta ietvaros.

            Jau no agra rīta amatierteātru kolektīvu dalībnieki apguva aktiermākslas nodarbības, kurās veica dažādus interesantus vingrinājumus teātra režisores Ievas Maltenieces vadībā. Šīs nodarbības mērķis – katram aktierim labāk izprast sevi un pārējos, darboties komandās, rast oriģinālus risinājumus negaidītās situācijās.

            Pēcpusdienā saieta dalībnieki apmeklēja Zasas amatniecības centru „Rūme”, kurā iepazinās ar sēļu amatnieku darinājumiem no māla un koka. Toties teātru režisoriem tika dota iespēja sirsnīgā atmosfērā parunāties ar Latvijas amatierteātru asociācijas priekšsēdētāju, kā arī Ausekļa Limbažu teātra režisori Intu Kalniņu par amatierteātru darbību Latvijā un pasaulē.

Un tad sākās izrāžu karuselis. Amatierteātru saiets „Spēlētprieks” pulcēja dalībniekus no dažādiem novadiem. Vakara garumā skatītāji varēja noskatīties sešas dažādas, interesantas izrādes –„Mucenieks un muceniece” (Zasas amatierteatris), „Zigmunda terapija” (Amatas „Taka”), „Vecmeitu ballīte” (Varakļānu amatierteātris „Ūbeles”), „Ciema amazones” (Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”), „Pīles lidojums” (Zasas amatierteatris) un „Katram sava politika” (Feimaņu dramatiskā kopa „Savējie”).

            Ikviens šī pasākuma dalībnieks un skatītājs iepazinās ar interesantiem iestudējumiem, guva milzīgu pozitīvo lādiņu ilgam laikam. Publikas dzīvīgā līdzdalība izrādēs apliecināja, ka amatierteātri laukos ir ļoti vajadzīgi. Šis pasākums teātru kolektīviem bija labas pieredzes un ideju apmaiņas skola, kā arī patīkama tikšanās ar jauniem draugiem.

Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs saņēma pateicības rakstus un piemiņas dāvaniņas. Latvijas amatierteātru asociācijas prezidente Inta Kalniņa bija arī kā eksperte, kura noskatījās un izteica savas domas par izrādēm un pasniedza galveno balvu par veiksmīgāko izrādi. Kāds bija mūsu kolektīva pārsteigums, ka tieši šo balvu – māla šķīvi, kas bija Zasas amatniecības centa „Rūme” meistaru darināts, Inta Kalniņa pasniedza Feimaņu KN amatierteātrim „Savējie.” Pasākuma noslēgumā visi aktieri un dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā „Lai sasaucamies, lai dziedam” no izrādes „Seši mazi bundzenieki.” Kopkoris skanēja vareni.

Paldies Zasas KN teātra režisorei Ievai Malteniecei par brīnišķīgo pasākumu, kā arī aktieriem par spēlētprieku, par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju! Lai spēlētprieks, radošas idejas ar Jums arī turpmāk!

Ināra Reinika

dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja

Masu mediji ik dienas ziņo par nelaimes gadījumiem, kuros ir cietuši bērni un pieaugušie. Ik reizi, pārvietojoties ar auto, vai sabiedrisko autotransportlīdzekli diennakts tumšajā laikā, spējam novērtēt to, ka gājējs ir pamanāms jau no attāluma. Ir prieks par to, ka cilvēki arvien vairāk izmanto atstarotājus un atstarojošās vestes, domājot par savu drošību.

Par drošību uz ceļiem, pie ūdenskrātuvēm, par ugunsdrošību – par šīm tēmām tiek runāts ikvienā izglītības iestādē. Sarunas un diskusijas ir ļoti vērtīgas, taču ir svarīgi, lai pieaugušie arī praktiski rūpētos par bērnu drošību. Sekojot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Guntara Skudras iniciatīvai un domājot par bērnu drošību diennakts tumšajā laikā un izglītības iestādēs organizēto āra aktivitāšu laikā, ir iegādātas atstarojošo vestes visiem novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un novada skolu 1. klašu skolēniem.

Tuvākajā laikā ar vestēm plānots nodrošināt arī visus sākumskolas skolēnus. Šīs vestes tiek nodotas izglītības iestāžu īpašumā. Izglītības pārvaldes speciālisti iesaka vecākiem būt atbildīgiem un nodrošināt atstarojošo vestu lietošanu katru dienu, pārvietojoties gan uz izglītības iestādi, gan dodoties mājās. Savukārt izglītības iestāžu pedagogus aicina nodrošināt, lai atstarojošās vestes tiek lietotas dodoties pastaigās un āra aktivitātēs gan izglītības iestāžu teritorijās, gan ārpus tām.

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2017. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.

Iedzīvotāju ērtībai atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams gan elektroniski tiešsaistē pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv , gan papīra formātā (veidlapas ir pieejamas Rēzeknes novada pašvaldībā (1. stāvā un 2. stāva 17. kabinetā) un visās pagarezeknesnovads.lvstu pārvaldēs.

Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Rēzeknes novada pašvaldībā speciāli tam paredzētā urnā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 1. stāvā), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā.

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites