Статьи и обзоры nachodki.ru

Aktualitātes

Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes cērt atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēlas novākt koku apaugumu no platībām, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja (apliecinājums) ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām nav jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis atbilst meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir realizējies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses.

     Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja no pašvaldības ­ ja cērtamā platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās, lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu pielikumā.

      Ja tiks pasūtīta meža inventarizācija, tad jaunajā meža inventarizācijā tiks iekļauts viss, kas ir mežs. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs plāno veikt jaunu meža inventarizāciju, tad jārēķinās ar to, ka inventarizācijas veicējam inventarizācijas datos ir jāiekļauj viss, kas atbilst meža definīcijai, t.sk. arī tas, kas aug uz lauksaimniecības zemes. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nevēlas uz lauksaimniecības zemes augošos kokus turpināt audzēt kā mežu, tad tas ir jānocērt saskaņā ar noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, pirms pasūtīt jaunu meža inventarizāciju.

      Ar krūmāju ciršanu jāuzmanās! Uz krūmājiem nav attiecināms Meža likuma 3.panta 4.daļa, kas nosaka, ka tikai lauksaimniecības zemē, kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. Ja zemes īpašnieks vēlas nocirst aizaugušas platības, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā krūmāji, tad to droši var darīt tajos gadījumos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. Ja krūmāju veido koki un tas atbilst meža definīcijai, tad tas ir meža likuma objekts, kuru uzrauga Valsts meža dienests un, atbilstoši Meža likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktam, apliecinājums koku ciršanai mežā nav nepieciešams cērtot kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem. Gadījumā, ja visa zeme, kurā plāno veikt koku ciršanu, kadastrā nav reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, būtu prātīgi pieaicināt Valsts meža dienesta darbinieku, kurš tad arī noteiks, vai koku ciršanai konkrētajā teritorijā ir vai nav nepieciešams apliecinājums koku ciršanai mežā vai arī kurā tieši teritorijā drīkst veikt koku ciršanu bez apliecinājuma.

Galvenais kritērijs ir tas, kas ir ierakstīts nekustama īpašuma Valsts kadastrā!

 

Jebkāda NOMNIEKA darbība, attīrot nomas zemi no aizaugšanas procesa, saskaņojama pagasta pārvaldē!

 

Juris Zvīdriņš

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2017.gada 21.marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2017.gada 22.marta līdz 20.aprīlim noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā.

Rēzeknes novada pagasts

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums un adrese

Iecirkņa komisijas locekļu skaits

Audriņu pagasts

730

Audriņu kultūras nams, „Klubs”, Audriņi, Audriņu pagasts Rēzeknes novads

7

Bērzgales pagasts

731

Bērzgales kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads

7

Čornajas pagasts

732

Čornajas tautas nams, Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts Rēzeknes novads

7

Dricānu pagasts

734

Dricānu kultūras nams, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts

Rēzeknes novads

7

Feimaņu pagasts

735

Feimaņu kultūras nams, „Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads

7

Gaigalavas pagasts

736

Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads

7

Griškānu pagasts

737

Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts Rēzeknes novads

7

Ilzeskalna pagasts

738

Ilzeskalna tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads

7

Kantinieku pagasts

739

Kantinieku pagasta pārvalde, „Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads

7

Kaunatas pagasts

740

Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

7

Lendžu pagasts

741

Lendžu kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

7

Lūznavas pagasts

742

Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava , Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

7

Maltas pagasts

743

Maltas kultūras nams, 1.Maija iela 80, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

7

Mākoņkalna pagasts

744

Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, Mākoņkalna ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

7

Nagļu pagasts

745

Nagļu tautas nams, „Tautas Nams”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

7

Nautrēnu pagasts

746

Nautrēnu pagasta sporta halle - tautas nams, „Halle”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads

7

Ozolaines pagasts

747

bijusī Ozolaines pagasta pārvalde, „Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

7

Ozolmuižas pagasts

748

Ozolmuižas kultūras nams, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads

7

Pušas pagasts

749

Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads

7

Rikavas pagasts

750

Rikavas kultūras nams, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads

7

Sakstagala pagasts

751

Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads

7

Silmalas pagasts

752

Silmalas kultūras nams, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

7

Silmalas pagasts

753

Kruķu bibliotēka - klubs, Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

7

Silmalas pagasts

754

Ružinas bibliotēka, Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

7

Stoļerovas pagasts

756

Stoļerovas pagasta saieta nams, Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

7

Strūžānu pagasts

757

Jaunstružānu pamatskola, Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads

7

Vērēmu pagasts

758

Vērēmu tautas nams, Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

7

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanā jāievēro „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma” 6.panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās, novados un pagastos”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumā norāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruni. Bez tam pieteikumam pievieno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izrakstu no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017”, kā arī CVK mājas lapā www.cvk.lv, sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017. Normatīvie akti”.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36.kabinetā.

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretāram J.Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371 vai arī rakstīt e-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

LAD ALRPL kontaktpersona  - Marina Sumarokova – tālrunis 26464739.

 

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Audriņi

Pagasta pārvalde

21.04.

62602109

Bērzgale

Bibliotēka

09.05.

62602063

Čornaja

Ratnieku bibliotēka,

Čornajas kultūras nams

20.04. (Ratnieki) 09.05.(Čornaja)

62602066

Dricāni

Kultūras nams

25.04.

62602064

Feimaņi

Bibliotēka

26.04.; 10.05.

62602066

Gaigalava

Pagasta pārvalde

24.04.

62602063

Griškāni

Pagasta pārvalde

18.04. (Sprūževa)

62602064

Ilzeskalns

Tautas nams

03.05.

62602067

Kantinieki

Bibliotēka

28.04.

62602063

Kaunata

Pagasta pārvalde

21.04.; 08.05.

62602063

Lendži

Kultūras nams

21.04.

62602067

Lūznava

Pagasta pārvalde

27.04.

62602109

Malta

Pagasta pārvalde

09.05.

62602067

Mākoņkalns

Kultūras nams

21.04.; 08.05.

62602064

Nagļi

Pagasta pārvalde

27.04.

62602064

Ozolaine

Tautas namā (Bekšos)

27.04.

62602067

Puša

Pagasta pārvalde

26.04.

62602063

Rikava

Bibliotēka

27.04.

62602063

Nautrēni

Pagasta pārvalde

24.04.; 03.05.; 11.05.

62602109

Sakstagals

Pagasta pārvalde

28.04.

62602064

Silmala

Ružinā pagasta ēkā,  

Kruķu kultūras namā,

Štikānu kultūras nams,

Gornicā pagasta pārvaldē

18.04. (Ružina);

25.04. (Kruķi);

28.04. (Rogoviki);

09.05. (Gornica)

62602109

Stoļerova

Kultūras nams

20.04.

62602063

Strūžāni

Kultūras nams

25.04.

62602063

No 13. līdz 17.martam vairāk nekā 150 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā, šogad īpaši veltot uzmanību bērnu interešu aizstāvībai. Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad.

“Septiņu gadu laikā bezmaksas konsultācijas cilvēki visvairāk ir izmantojuši ģimenes problēmu risināšanai. Īpaši sasāpējuši ir ar bērnu aprūpi saistītie jautājumi, kas kļūst arvien sarežģītāki. Nereti aizbildnības, uzturlīdzekļu jeb alimentu un saskarsmes tiesību jautājumi vecākiem jārisina starptautiskā līmenī, piemēram, nepilngadīga bērna aizvešana uz dzīvi ārvalstīs vai bērna aizgādības tiesības, šķiroties ar citas valsts pilsoni. Tāpēc šī gada konsultāciju vadmotīvs ir “Bērnu tiesības”, lai iedrošinātu vecākus būt informētiem un vēl aktīvāk gādāt par savu bērnu interesēm,” piedalīties aicina zvērināta advokāte Tatjana Rancāne.

“Advokatūras dienAdvikaturas dienasu mērķis ir iedrošināt cilvēkus spert pirmo soli sāpīgu jautājumu risināšanā, jo nereti pat vienkāršas lietas iedzīvotāji ar atrunām “nav steidzami” un “pašlaik nav naudas” mēdz atlikt, līdz tās pārtop nopietnās problēmās. Bezmaksas konsultācija palīdz iezīmēt turpmāko rīcības ceļu, ko pērn vien izmantoja teju trīs tūkstoši” stāsta zvērināta advokāte Dana Rone.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs vairāk nekā 150 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Visvairāk zvērinātu advokātu būs Rīgā, kā arī bezmaksas konsultācijas būs nodrošinātas vairāk nekā 20 pilsētās, tostarp Bauskā, Alūksnē, Valmierā, Rēzeknē, Balvos, Saldū, Liepājā, Jūrmalā un citviet. Iedzīvotāji var vērsties ne tikai ģimenes un bērnu tiesību, bet arī mantojumu, parādsaistību, nekustamo īpašumu, darba tiesisko attiecību, administratīvo tiesību, krimināltiesību un citos jautājumos, atbilstoši advokāta specializācijas jomai. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu ierobežojumu dēļ.

Kā pieteikties Advokatūras dienu konsultācijai?

Mājaslapas www.advokatura.lv sadaļā “Bezmaksas juridiskā palīdzība – 13. līdz 17. marts” ir pieejams saraksts ar to zvērināto advokātu kontaktinformāciju, kuri Advokatūras dienās sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Interesents ar izvēlēto zvērināto advokātu sazinās individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams padoms. Iespējams, vienkāršākos jautājumos pietiek ar telefonsarunu.

Ņemot vērā ierobežoto konsultāciju laiku, advokāti iedzīvotājus aicina pieteikties laikus. Gadījumā, ja nevar ierasties, lūdz atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo iespēju varētu izmantot kāds cits.

Tehnisku jautājumu gadījumā šo Advokatūras dienu laikā plkst. 09.00 - 18.00 ir pieejams informatīvais tālrunis 26856642 (lūgums ņemt vērā, ar šī tālruņa starpniecību advokātu konsultācijas netiek sniegtas, bet gan nodrošināts informatīvs atbalsts un fiksēti ziņojumi, ja kādā reģionā bezmaksas konsultāciju iespējas vairs nav pieejamas).

Konsultāciju laiki Rēzeknē:

1. 14.03.2017. no plkst.11:00 līdz 16:00 civiltiesībās un darba tiesībās konsultēs Terēze Kūkoja, iepriekš pierakstoties pa tālruni 29420136. Konsultācijas notiks Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 17 (3.stāvs);

2. 15.03.2017. no plkst.09:00 līdz 15:00 civiltiesībās (ģimenes tiesības, mantojuma tiesības) un krimināltiesībās konsultēs Janīna Vaivode, iepriekš pierakstoties pa tālruni 29415125 un 64625775. Konsultācijas notiks Rēzeknē, Dārzu ielā 23-21.

 

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites