Шаблоны для Joomla 3 здесь

Aktualitātes

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

2017.gada 21.aprīlī Feimaņu kultūras nama telpās aicina uz informatīvo semināru „Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekošanā”.

Lektores Anastasija Saleniece un Valda Brice iepazīstinās ar:

-          Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 2017.gadā;

-          MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" nosacījumi un to izpildes kārtība;

-          Konsultāciju pasākuma aktivitātes meža īpašniekiem LAP 2014.-2020. ietvaros;

-          Informācija par ES nozīmes īpaši aizsargājamo meža un citu biotopu kartēšanu 2017.-2019.gados;

-          Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem LAP 2014.-2020.ietvaros;

-          Par darbībām ar apstiprinātiem ES projektiem meža īpašniekiem. Gaidāma nākamā kārta.

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”, jau kopš marta visā Latvijā notiek deju lieluzveduma repertuāra apguves skates.

Rēzeknes apriņķa deju skate norisinājās šī gada 8. aprīlī Rēzeknē. Šogad tautas deju kolektīvu skatē piedalījās 22 deju kolektīvi – 8 vidējās paaudzes, 12 jauniešu un 2 senioru deju kolektīvi. Skates laikā tika vērtēts gan koprepertuāra apguves līmenis tā sagatavošanas pirmajā posmā, gan dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, gan tautas tērpa valkāšanas pareizība, gan deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids, kā arī noteikti deju lielkoncerta “Vēl simts gadu dejai” potenciālie dalībnieki.

Skatē kolektīvu sniegumu vērtēja stingra žūrija: horeogrāfe, dejas nozares konsultatīvās padomes vadītāskate 08.04ja, deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece, horeogrāfi, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskie vadītāji, deju svētku virsvadītāji Jānis Ērglis un Jānis Purviņš, horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, Siguldas deju apriņķa virsvadītāja Gunta Skuja un horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs Agris Daņiļevičs.

JDK “Vīmyns” skatē piedalījās ar divām dejām: “Pērkondēli” (Jāņa Ērgļa horeogrāfija) un “Lielais rits” (Agra Daņiļeviča horeogrāfija), iegūstot godpilno I pakāpi (50,5 punkti). Mums patiess prieks un gandarījums par paveikto! Paldies visiem, kas mūs atbalstīja un turēja par mums īkšķus!

Ērika Grigorjeva, JDK “Vīmyns” dejotāja

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Sociālās aprūpes organizācija” apmācības Feimaņu pagastā notika no 2017.gada 14.februāra līdz 10.aprīlim. Grupā mācījās 11 meitenes ar mērķi apgūt zināšanas un izpratni par sociālo aprūpi.

Programmas ietvaros 6.aprīli bijām mācību 20170410 131249ekskursijā Riebiņu novada sociālās aprūpes centrā „Rušona”. Cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespēju atrasties mājās vai ģimenes lokā, Gaiļmuižā ir radīta cieņpilna vieta mūža nogalei.

Paldies meitenēm par ieinteresētību mācībās, par radošumu un patīkamo kopā būšanu!

                                                                                   

Pasniedzēju vārdā – Māra Taranda

Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes cērt atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēlas novākt koku apaugumu no platībām, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja (apliecinājums) ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām nav jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis atbilst meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir realizējies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses.

     Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja no pašvaldības ­ ja cērtamā platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās, lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu pielikumā.

      Ja tiks pasūtīta meža inventarizācija, tad jaunajā meža inventarizācijā tiks iekļauts viss, kas ir mežs. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs plāno veikt jaunu meža inventarizāciju, tad jārēķinās ar to, ka inventarizācijas veicējam inventarizācijas datos ir jāiekļauj viss, kas atbilst meža definīcijai, t.sk. arī tas, kas aug uz lauksaimniecības zemes. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nevēlas uz lauksaimniecības zemes augošos kokus turpināt audzēt kā mežu, tad tas ir jānocērt saskaņā ar noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, pirms pasūtīt jaunu meža inventarizāciju.

      Ar krūmāju ciršanu jāuzmanās! Uz krūmājiem nav attiecināms Meža likuma 3.panta 4.daļa, kas nosaka, ka tikai lauksaimniecības zemē, kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. Ja zemes īpašnieks vēlas nocirst aizaugušas platības, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā krūmāji, tad to droši var darīt tajos gadījumos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. Ja krūmāju veido koki un tas atbilst meža definīcijai, tad tas ir meža likuma objekts, kuru uzrauga Valsts meža dienests un, atbilstoši Meža likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktam, apliecinājums koku ciršanai mežā nav nepieciešams cērtot kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem. Gadījumā, ja visa zeme, kurā plāno veikt koku ciršanu, kadastrā nav reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, būtu prātīgi pieaicināt Valsts meža dienesta darbinieku, kurš tad arī noteiks, vai koku ciršanai konkrētajā teritorijā ir vai nav nepieciešams apliecinājums koku ciršanai mežā vai arī kurā tieši teritorijā drīkst veikt koku ciršanu bez apliecinājuma.

Galvenais kritērijs ir tas, kas ir ierakstīts nekustama īpašuma Valsts kadastrā!

 

Jebkāda NOMNIEKA darbība, attīrot nomas zemi no aizaugšanas procesa, saskaņojama pagasta pārvaldē!

 

Juris Zvīdriņš

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites