Интернет-магазин nachodki.ru

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19.07.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000012 “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Turpinot modernizēt Feimaņu kultūras nama skatuvi, tika īstenots ELFLA projekts “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”. Darbus veica SIA “STALVE”. Projekta kopējais budžets ir 6993.61 EUR (ar PVN), t.sk. ES finansējums 90% jeb 6294.25 EUR, pārvaldes līdzfinansējums – 699.36 EUR.

Lai uzlabotu pasākumu kvalitāti, vizuālo izskatu un uguns drošu vidi, kas sekmēs kultūras objekta kā sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vietas sakārtošanu, ir uzšūti un uzstādīti kvalitatīvi, mūsdienīgi skatuves izmēriem un ugunsdrošības prasībām atbilstoši skatuves aizkari.

Pirmais koncerts š.g. 28.decembrī plkst.19:00, kur ar Jaungada šova programmu uzstāsies Daugavpils sieviešu deju klubs “Juventa”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

ELFLA

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites