Шаблоны для Joomla 3 здесь

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma –
“Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu  pagastā

  1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Attīrīšanas iekārtas”, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7852 004 0134
  1. Izsoles sākumcena 1143.00 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro 00 centi).
  1. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 114.30 EUR (viens simts četrpadsmit euro 30 centi) un dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi).
  1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 2.decembrim, plkst.16:30, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
  1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  1. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,2019.gada 3.decembrī, plkst. 10:00.
  1. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un, no plkst.12:30 līdz 16:30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644892.
  1. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
  1. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

               Izsoles noteikumi

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites