Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Publicējamā informācija par kustamā īpašuma –
pasažieru autobusa SETRA S 309 HD
atsavināšanas atkārtotu izsoli Feimaņu  pagastā

  1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības, Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.
  1. Izsoles sākumcena 4125,00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi).
  1. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 412,50 EUR (četri simti divpadsmit euro 50 centi) un dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro 00 centi).
  1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 11.septembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
  1. Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  1. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, gada 12.septembrī, plkst. 13:00.
  1. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz plkst.12:00 un, no 12:30. līdz plkst.16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 27887251.
  1. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
  1. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites