Расширения Joomla 3

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, kas darbojas Rēzeknes un Viļānu novados, izsludina 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtu sabiedriskā labuma projektiem ar kopējo finansējumu 489774,23 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 10. janvāra līdz 10. februārim sekojošās Rīcībās:

R2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra

Rīcības atbalsta apmērs: 199 774,23 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, ēku un būvju celtniecībā, rekonstrukcijā, renovācijām, sakārtojot un izveidojot jaunu sabiedrisko infrastruktūru.

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

Rīcības atbalsta apmērs: 140 000 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 9 000 EUR; 5 000 EUR – tērpu iegāde interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2 000 EUR -apmācību projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde (dažādu interešu klubu izveide) sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai.

R2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība

Rīcības atbalsta apmērs: 150 000 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu (atbilstoši MK noteikumiem).

Aicinām interesentus uz konsultācijām par projektu iesniegšanu (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē), kā arī pārdomāt ideju un iepazīties ar pieejamajiem materiāliem (SVVA stratēģiju, noteikumiem, pieteikuma veidlapu, projektu vērtēšanas metodiku) Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv

2017. gada janvārī partnerība organizēs semināru ciklu “Satiec Līderi”, kas norisināsies vairākos novada pagastos (Nautrēnos, Kaunatā, Maltā, Dricānos) un pilsētās (Viļānos, Rēzeknē). Projekta konkursa 3. kārta uzņēmējdarbības projektiem tiks izsludināta 2017. gada februārī, sekojiet informācijai!

Kontaktinformācija: SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne, tālr.: 64607183, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites