Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Aktualitātes

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19.07.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000012 “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Turpinot modernizēt Feimaņu kultūras nama skatuvi, tika īstenots ELFLA projekts “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”. Darbus veica SIA “STALVE”. Projekta kopējais budžets ir 6993.61 EUR (ar PVN), t.sk. ES finansējums 90% jeb 6294.25 EUR, pārvaldes līdzfinansējums – 699.36 EUR.

Lai uzlabotu pasākumu kvalitāti, vizuālo izskatu un uguns drošu vidi, kas sekmēs kultūras objekta kā sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vietas sakārtošanu, ir uzšūti un uzstādīti kvalitatīvi, mūsdienīgi skatuves izmēriem un ugunsdrošības prasībām atbilstoši skatuves aizkari.

Pirmais koncerts š.g. 28.decembrī plkst.19:00, kur ar Jaungada šova programmu uzstāsies Daugavpils sieviešu deju klubs “Juventa”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

ELFLA

Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā.

 1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0421
 2. Izsoles sākumcena 70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi).
 3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 70.00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi) un dalības maksa
  15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi).
 4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 4.decembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
 5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,
  2019.gada 5.decembrī, plkst. 10:00.
 7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un, no plkst.12:30 līdz 16:30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29880705.
 8. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
 9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites